Käyttöehdot

Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Fustle Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) työnvälitysalustapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot (”Käyttöehdot”).

Palvelun käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi ja saatuaan Palvelun käyttöoikeuden vakuudeksi Palvelun käyttäjätunnuksen (jäljempänä “Käyttäjätunnus”). Näissä Käyttöehdoissa on esitettynä Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö.

Palveluntarjoaja varaa ehdottoman oikeuden päättää, kenet se hyväksyy Palvelunkäyttäjäksi ja toisaalta kenen osalta se hylkää oikeuden käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja laskuttaa näiden Käyttöehtojen mukaisesti Palvelunkäyttäjän työsuoritteista Palvelunkäyttäjän toimeksiantajalta (”Toimeksiantaja”) Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajan välillä sovitun laskutushinnan ja Palveluntarjoaja veloittaa siitä erillisen voimassa olevan sopimusmaksun verran.

Palveluntarjoaja välittää Palvelunkäyttäjälle palkkana laskutushinnan, josta on vähennetty Palvelunkäyttäjän verokortin mukainen ennakonpidätysprosentti, vakuutusmaksut sekä työntekijän eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja kaikki kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset työnantajamaksut sekä Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu.
Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelunkäyttäjältä täysmääräisesti Palvelunkäyttäjän määrittelemän korvauksen tarjoamastaan työstä. Veloitus tehdään Palvelunkäyttäjän ilmoittamalta Maksutavalta.

Palvelunkäyttäjä ja Toimeksiantaja ovat työsuhteessa keskenään palvelussa sovitun työn ajan. Palveluntarjoaja toimii alustava, joka sitoutuu Toimeksiantajan puolesta toimittamaan ja laskemaan kaikki edellä mainitut kulut ja palkat.

2. Palveluntarjoajan ja –käyttäjän välinen suhde

Kaikkien osapuolten välillä on tehty laskutusta koskeva palvelusopimus.

Palvelunkäyttäjä ei ole työsuhteessa Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n mukainen työsuhde. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, vaan työtä tarjoavan osapulen alaisuudessa. Palvelunkäyttäjällä ei ole myöskään työvelvoitetta.

Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta tehdä minkäänlaisia sopimuksia, kuten luottosopimuksia, työsopimuksia tai toimeksiantosopimuksia, Palveluntarjoajan nimissä, eikä Palvelunkäyttäjä saa väittää Toimeksiantajilleen olevansa työntekijänä Palveluntarjoajan yrityksessä.

Palvelunkäyttäjä työtä tarjotessaan suostuu siihen, että Palveluntarjoaja hoitaa puolestaan kyseiseen työsuoritteeseen ja sen tekemisestä maksettavaan korvaukseen liittyvät työnantajamaksut.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä hankkii itse toimeksiantonsa ja/tai tarjoaa toimeksiantona ja sopii suoraan Toimeksiantajiensa  ja/tai Työsuoritteentekijöiden kanssa laskutushintansa, mistä lakisääteisten kulujen, vakuutusmaksujen ja palvelumaksun vähentämisen jälkeen määräytyy Palvelunkäyttäjän palkka, hänen ollessaan Työsuoritteentekijä.

Palvelunkäyttäjän on määriteltävä hintansa siten, että se ei alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrättyjä ansioita.

Palvelunkäyttäjä huolehtii työturvallisuusmääräyksistä, työaikamääräyksistä ja muista lain tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä noudattamisesta.

Palvelunkäyttäjä vastaa Toimeksiantajalleen kaikista toimeksiantoon liittyvistä vastuista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden viivästymisestä ja virheellisyydestä.

3.1 Aineistot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaalin on Palveluntarjoajalla.

3.2 Kustannukset

Palvelunkäyttäjältä veloitetaan palvelumaksu, joka on 4,90 € tarjotusta työsuoritteesta, ellei toisin ole sovittu osapuolten välillä. Palvelunkäyttäjältä veloitetaan palvelumaksu, joka on 2,00 € tehdystä ja hyväksytystä työsuoritteesta.

Palvelumaksu peritään palkan maksamisen yhteydessä molemmilta osapuolilta.

Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan perimättä muita säännöllisiä tai kiinteämääräisiä kustannuksia.

Rekisteröityminen palveluun on ilmaista.

3.3 Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelunkäyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Palvelunkäyttäjän Käyttäjätunnus. Palvelun käyttöehtojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelunkäyttäjälle, jonka on korvattava Palveluntarjoajalle aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti.

3.4 Tarkastusvelvollisuus

Palvelunkäyttäjä on velvollinen antamaan Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä oikeat henkilötietonsa. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä aina viranomaisille.

Palvelunkäyttäjällä on palvelusopimuksen solmimisen ja kunkin laskutustoimeksiannon yhteydessä tarkastusvelvollisuus toimeksiannon sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta sekä toimeksiannon aiheellisuudesta.

3.5 Sopimukseen kuuluvat toimeksiannot

Palvelunkäyttäjällä ei ole velvollisuutta käyttää Palvelua kaikissa toimeksiannoissaan. Palvelunkäyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimussuhde on kuitenkin voimassa vain niissä toimeksiannoissa, joihin Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja laskuttaa ainoastaan ne toimeksiannot, jotka Palvelunkäyttäjä pyytää Palveluntarjoajaa laskuttamaan siihen tarkoitetulla ilmoituslomakkeella.

4. Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

4.1 Vakuutukset

Palveluntarjoaja on vakuuttanut kaikki Palvelunkäyttäjät lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jonka vakuutusmaksut määräytyvät Palvelunkäyttäjän toimialan mukaan. Tapaturmavakuutusmaksun määräytymisperusteena on If- vahinkovakuutusyhtiön ilmoittama prosentuaalinen osuus laskutusmäärästä ja se on toimialakohtainen.

Palveluntarjoaja on vakuuttanut kaikki Palvelunkäyttäjät vastuuvakuutuksella, jonka enimmäiskorvausmäärä sekä aineellisten- että henkilövahinkojen osalta on miljoona euroa (1.000.000 €). Vastuuvakuutuksen omavastuu on 600€ (Vuonna 2014) ja siitä vastaa Palvelunkäyttäjä kokonaisuudessaan.

4.2 Laskutus ja palkanmaksu

Palveluntarjoaja maksaa Palvelunkäyttäjälle palkkana laskutushinnan, josta on vähennetty arvonlisäverot, Palvelunkäyttäjän verokortin mukainen ennakonpidätysprosentti, vakuutusmaksut sekä lakisääteiset eläke- ja sosiaaliturvamaksut sekä Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu. Olettaen, että Palvelunkäyttäjä on ilmoittanut palkanmaksutilikseen suomalaisen pankkitilin, on palkka Palvelunkäyttäjän tilillä kahden (2) arkipäivän kuluessa siitä, kun Toimeksiantajan suoritus on Palveluntarjoajan tilillä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöiden aiheuttamista viivästyksistä.

Palvelunkäyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain työn löytämiseen tai Palvelunkäyttäjän toimiessa yhtiömuotoisesti tai siihen verrattavalla tavalla, on hänellä oikeus laskuttaa työnsä toiselta Palvelunkäyttäjältä erikseen sovittavalla tavalla. Palvelunkäyttäjällä on oikeus tarjota työtä Palvelun kautta valitsemalleen taholle. Palveluntarjoaja vastaa laskutukseen liittyvien arvonlisäverojen perimisestä ja tilittämisestä verohallinnolle.

4.3 Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset

Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu toimeksiantojen aiheellisuuden tai oikeellisuuden selvittäminen.

Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu mahdollisten vahinkojen korvaaminen kolmansille osapuolille. Mikäli mahdollinen tapaturma tai vahinko ei täytä vakuutusyhtiön korvausehtoja, jää vahingon korvaaminen Palvelunkäyttäjän vastuulle.

Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajien erimielisyyksien selvittäminen, ellei asiasta ole tehty kirjallista erillistä sopimusta.

Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden hyödyntää Palvelunkäyttäjien Palvelussa tai siihen linkitetyssä palvelussa, luovuttamiaan tietoja.

Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden neuvotella Palvelunkäyttäjien puolesta Palveluun liittyvien asioiden neuvotteluista ja sopimisesta. Palveluntarjoaja voi kilpailuttaa Palvelun käyttöön liittyviä kustannuksia Palvelunkäyttäjien puolesta, tästä erikseen sopimatta.

Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden tarkistaa Palvelunkäyttäjien tietoja, jos Palveluntarjoajalla on syy epäillä Palvelun käyttämisen olevan vastoin tätä sopimusta.

Palveluntarjoaja pitää itsellään oikeuden hyödyntää Palvelunkäyttäjien Palveluun rakentuvia profiileja ja/tai siihen linkitettyjä profiileja, siten, että Palveluntarjoaja voi jatkokehittää Palvelun toimivuutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Palvelunkäyttäjien tietoja Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille ja/tai viranomaisille.

6. Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palveluntarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syiden takia.

7. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee Osapuolia sitovasti voimaan, kun Palvelunkäyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoajan palvelimalla nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Kummatkin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään yksipuolisesti syytä ilmoittamatta ja yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

8. Salassapito

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken Palvelunkäyttäjään liittyvän aineiston luottamuksellisena ja ehdottomasti salassa pidettävänä sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä Palvelunkäyttäjän välisessä yhteistyössä.

9. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.